На Черкащині утворено обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Деталі

Закон передбачає надан­ня двох видів безоплатної правової допомоги - пер­винної та вторинної. Пер­винна допомога полягає в наданні правової інфор­мації, консультацій, роз'яс­нень, складання заяв, скарг, ії можна отримати в держав­них органах, у тому числі в підрозділах органів юстиції.

Як відомо, відповідно до статті 13 Закону «Про безоп­латну правову допомогу», вторинна правова допомога є видом державної гарантії, що полягає в створенні од­накових можливостей для доступу осіб до правосуддя. Тож у Центрі надаються такі види правових послуг, як: захист від обвинувачення;

 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають пра­во на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самовря­дування, перед іншими осо­бами; складення документів.

З набранням чинності нового Кримінально-проце­суального кодексу України, зокрема його частини про на­дання безоплатної правової допомоги, після затримання правоохоронні органи не мо­жуть проводити жодних слідчих дій без адвоката. При цьому на захист адвоката чер-кащани можуть розраховува­ти й при адміністративному затриманні, і при застосу­ванні адміністративного арешту; затриманні органа­ми дізнання та слідства осо­би, які підозрюються у скоєнні злочину.

Як все відбувається на практиці?

Центри з надання безоп­латної вторинної допомоги створено у кожній області Ук­раїни. Правову допомогу на Черкащині надають 73 адво­кати. Кожен із них - високо­кваліфікований фахівець, відібраний шляхом ретель­них тестувань. Щоправда, поки що Центр співпрацює лише з органами, уповноваженими здійснювати затри­мання за підозрою у вчиненні кримі­нального правопо­рушення, та судо­вою гілкою влади. Тож самостійно, так би мовити, з ву­лиці, прийти до Центру для того, щоб отри­мати консультацію адвокатів, неможливо.

-  Після фактичного зат­римання людини службова особа, яка здійснила затри­мання (міліція, СБУ чи пред­ставник іншого правоохорон­ного органу), негайно по­відомляє про затриманого в Центр, - каже заступник директора Черкаського обласного Центру Федір Панченко. - Черговий про­тягом години видає призна­ченому адвокатові доручення про захист конкретної затри­маної особи.

Варто наголосити, що в Центр надходить інформація про всі затримання, здійснені в області. Час зат­римання, час повідомлення про затримання в Центр -все фіксується у відповідно­му журналі. Зібрані дані по­стійно звіряються та аналізу­ються. На думку фахівців, аналіз статистики, що надхо­дить до Центру з різних дже­рел, дозволить дати затрима­ним додаткові гарантії, захи­стить від свавілля під час зат­римання.

Усім затриманим гаран­тована допомога адвоката.

-  Адвокат має прибути до затриманого впродовж однієї години, в деяких випадках не пізніше шести годин, - на­голосив Віктор Левицький. -Адвокати, які працюють у рамках безоплатної вторинної допомоги, є практично в кож­ному районі області. Про­блемним, у зв'язку з тим, що практикуючих адвокатів там тільки 1 особа, виявивоя лише Драбівський район. Але це не значить, що затримані там залишаться без захисту. До них прикріплені адвокати із сусідніх районів. Прибув­ши на місце, вони роз'яснять затриманій особі її права, і лише після цього правоохо­ронці здійснюватимуть слідчі дії.

Можна припустити, що деякі затримані не забажають послуг безоплатного адвока­та, наприклад, хочуть запро­сити іншого. Вони мають на це повне право. Проте адво­кат від держави все одно при­буде до затриманого. І якщо й справді почує відмову від своїх послуг, то має отрима­ти від затриманого власно­ручно написану відмову.

Раніше адвокати надава­ли безоплатні послуги в рам­ках кримінального процесу за призначенням - в колегії адвокатів розробляли графік чергувань, і якому адвокатові випадало, той і вступав у процес для захисту малозабез­печених осіб, які клопотали про надання їм безоплатного адвоката.

Відтепер цю функцію ви­конуватимуть лише ті адво­кати, які значаться у згаданих вище реєстрах.

- Варто знати, що перелік осіб, які мають право на бе­зоплатну допомогу, значно розширено, - каже началь­ник відділу надання правової допомоги зат­риманим особам ЧОЦ Те­тяна Ломоногіна. - Після заведення кримінального провадження, при досудово-му розслідуванні, судовому, розгляді право на безоплатну допомогу мають малозабез­печені (якщо середньомісяч­ний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожит­кового мінімуму); діти-си-роти, діти, позбавлені бать­ківського піклування, без­притульні діти; діти, які мо­жуть стати чи стали жертва­ми насильства у сім'ї. У цьо­му ж переліку й особи, у спра­вах яких участь захисника є обов'язковою; особи, на яких поширюється Закон України «Про біженців»; ветерани війни, реабілітовані та низка інших.

З часом цей перелік до­повниться й іншими кате­горіями громадян. Адже, відповідно до проекту Дер­жавної цільової програми формування системи безоп­латної вторинної правової допомоги на 2013-2017 роки, мережа центрів буде розши­рена за рахунок створення міжрайонних, міських та міжрайонних у містах Центрів з надання безоплат­ної вторинної правової допо­моги

 Ірина ГРЕБЕНЬ

   
   
   
   

Ген справедливості

   

 

Безоплатна правова допомога

   

Ген справедливості

   
© 2014 Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua